PFA-TK001 
Takeshi Kawashima (Japanese, b. 1930)

Takeshi Kawashima, NY Series #212, 1967 © Takeshi Kawashima.