artdc density insert

Photo courtesy of artdc Gallery.