glen echo insert

Photo courtesy of The Glen Echo Park Partnership.