kraft_emulsion

Craig Kraft. Ground Zero IV. Photo courtesy of the artist.