labor day glen echo

Photo courtesy of Glen Echo Park.