OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Photo courtesy of J.J. McCracken.